گوشه هایی از شکار پدیده رعد و برق محدوده امامزاده هادی ع

 تصویربردار سید شهاب مرتضوی

 

 

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر