مهندس حسن اربابی

گفتگو با ریاست اداره تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان آران و بیدگل

آقای مهندس حسن اربابی

 

 

با اجرای: وحید اکرمیان  

 

اسپانسر برنامه:  

 

توجه:

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس: 

parto_kavir@