محمد صالحی

گفتگو با عضو سابق شورای شهر و منتقد ذوب فولاد کویر

آقای محمد صالحی

 

 

مجری: وحید اکرمیان

 

اسپانسر برنامه:

 

توجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

    parto_kavir@