گروه کوه نوردی کویریان سبزدل آران و بیدگل

گروه کوه نوردی کویریان سبزدل آران و بیدگل در قله کوه چال آذران

با بنر نه به فولاد کویر

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر