محمد متین مهیمنی بیدگلی

کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی کشور دانشجویان به میزبانی همدان توسط محمد متین مهیمنی بیدگلی در رشته چرخ تیز

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر