پروفسور محمدرضا سرکار آرانی

مراسم معرفی و رونمایی از کتاب روایت محمد سان

با حضور و روایتگری پروفسور محمدرضا سرکار آرانی (استاد دانشگاه ناگویای ژاپن) از مسئله توسعه در ایران

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر