اسماعیل کهرم

پروفسور اسماعیل کهرم کیست؟

پروفسور اسماعیل کهرم درباره فولاد کویر چه گفت؟

 

 

توجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@