پرایدی که در راوند زیر آوار رفت ...

تخریب دیوار بر اثر وزش باد شدید و آواری که روی ماشین فرود آمد

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر