انتخابات شهرستان آران و بیدگل

نشست مشترک نمایندگان فرماندار و سرناظران هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری

بهدر آستانه برگزاری انتخابات چهاردهیمن دوره ریاست جمهوری، نشست مشترک نمایندگان فرماندار، سربازرسین و سرناظران هیأت نظارت به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و با هدف برگزاری انتخابات قانونی و شکوهمند در محل فرمانداری برگزار شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر