دکتر پزشکیان در آران و بیدگل

نخستین نشست اعضای ستاد انتخابات جناب آقای دکتر پزشکیان در شهرستان آران و بیدگل برگزار شد

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر