میدان امام زاده هادی ع شهرستان آران و بیدگل

 

تصویر بردار: حسین شاهدی - 3خرداد 1402