پرنده های مهاجر پناهگاه یخاب آران و بیدگل

پرنده های مهاجر دریاچه های فصلی پناهگاه حیات وحش یخاب ابوزیدآباد آران و بیدگل
 

زرین قلم _ مستند نگار حیات وحش _ بهار ۱۴۰۳

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر