معارفه رییس جدید دادگستری کاشان

سید علی مرتضوی فارسانی طی حکمی از سوی رییس محترم قوه قضاییه مدیر دادگستری کاشان شد.

پیش از این محسن تاج افروز عهده دار این مسئولیت بود که اواخر سال گذشته بازنشسته شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر