مشق انتخاباتی کودکان آران و بیدگل

مشق انتخاباتی کودکان آران و بیدگل

 

خبرنگار حسین شاهدی

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر