مشاهده پشه آئدس در کاشان

مشاهده پشه آئدس در کاشان

 گزارشات تایید نشده و عامه حاکی از این است که این پشه مرگبار بخصوص در منطقه فین مشاهده شده است

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر