مسیر زیبای کاشان نطنز

مسیر زیبای کاشان نطنز در روز بارونی

عکاس: زهره رحمتی

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر