دعای عرفه در آران و بیدگل

مراکز برگزاری دعای عرفه در شهر آران و بیدگل

دعای عرفه در شهرستان آران و بیدگل

مراکز برگزاری دعای عرفه در شهرستان آران و بیدگل

این مراسم با محوریت برائت از مشرکین یکشنبه ۲۷ خرداد در ۳۰ نقطه شهرستان آران و بیدگل برگزار می شود

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر