افتخاری دیگر برای شهرستان آران وبیدگل

باز هم مدارس آران و بیدگل در عرصه های مختلف فرهنگی هنری افتخار آفریدند.
مدارس: 🌼 حضرت امیرالمؤمنین (ع) 🌼شهید اشنویی 🌼 غیر دولتی نیکان
در جشنواره سراسری هفته فرهنگ و هنر "ماها" موفق به دریافت تندیس جشنواره گردیده و مدارس
💠 شهید خادم پور 💠 شهید هاشمیان 💠 غیر دولتی ثمین
💠 فرزانگان امین 💠 برکت بیدگل 💠 برکت محمدآباد مرکزی
بعنوان شایسته تقدیر شناخته شدند.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر