مجسمه کاروان شتر با بار هندوانه در میدان ابریشمچی شهرستان آران و بیدگل

 

تصویر بردار: حسین شاهدی - 26 مرداد 1401