مجسمه هندوانه سنبک میدان ابریشمچی شهرستان آران و بیدگل

 

تصویر بردار: حسین شاهدی - 6 مهر 1401