هیئت های بیدگل

لیست زمانبندی و مسیر حرکت دستجات عزاداری بیدگل

بر اساس سال ۱۴۰۲

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر