هیئت های آران

لیست زمانبندی و مسیر حرکت دستجات عزاداری آران

بر اساس سال ۱۴۰۲

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر