قولنامه بسیار قدیمی متعلق به سال ۱۲۸۰ در آران و بیدگل
قولنامه قدیمی متعلق به سال ۱۲۸۰ هجری قمری تقریبا ۱۶۵سال قبل که در آن مزرعه دشتجرد و غیاثه بیدگل به مبلغ ۹ تومان و ۵ هزار و ۷۵۰ دینار.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر