قله دماوند از کویر مرنجاب آران و بیدگل

ثبت تصاویر زیبای قلّه دماوند از کویر مرنجاب آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر