نکات مهم در مورد رانندگی ادونچری و تیغه عوض کردن در کویر

 

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر