فیلمی جالب از بازیگوشی شغال در دشت ایوب آباد آران و بیدگل

یه فیلم برات میفرستم دیشب پیش  آب بودیم شغال اومد سطل  جلو آب را ور داشت  و آب را هدر داد رفت تو باغ کسی دیگر
در دشت ایوب آباد آران و بیدگل چاه شماره یک

 

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر