حاج جعفر متشکر آرانی

عکس قدیمی حاج جعفر متشکر آرانی در کنار موسی صدر

تصویر امام موسی صدر (۱۳۵۱ش) در کارگاه قالی بافی در جنوب لبنان که دار های قالی آهنی برای اولین بار توسط شهید چمران ساختِ شده است.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر