عکس قدیمی از ۶۰ سال پیش آران و بیدگل
تصویر متعلق به حدود ۶۰ سال قبل است  از دو روستای آران و بیدگل که امروزه بزنم به تخته برای خودشان به روی هم رفته شهرستانی شده اند.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر