باب المراد آران و بیدگل

عکس از زیارت باب المراد امامزاده قاسم (ع) سال 1378

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر