آستان امامزادگان هاشم بن علی و فاطمه بنت العسگری (ع)آران و بیدگل

 

تصویر بردار: حسین شاهدی - 1 مهر 1401