عملیات کیل گیری محصول گندم در شهرستان آران و بیدگل

در تاریخ سیزدهم خردادماه ۱۴۰۳ کیل گیری مزرعه گندم نمونه آقای جباریان واقع در مزرعه احمدآباد شهر نوش آباد با حضور نماینده ترویج استان (رئیس اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان)، سرپرست اداره ترویج و آموزش، کارشناس مسئول زراعت ، کارشناس ترویج شهرستان آران و بیدگل صورت پذیرفت.

 شایان ذکر است عملکرد محصول گندم با توجه به میزان برداشت از سطح مشخص شده ۸۸۵۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

قنبری فعالیت های به زراعی و تغذیه ای مناسب که در این مزرعه از جمله  استفاده از کودهای پایه، استفاده از کود ریزمغذی و سمپاشی علیه سن غلات با پهباد در زمان مناسب را از عوامل افزایش کیفیت و کمیت محصول در واحد سطح عنوان نمود .

 روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر