علت گرد و غبار در آران و بیدگل

علل تشدید طوفان های گرد و غبار در شهرستان آران و بیدگل  
یکی از اثرات مشخص کاهش میزان بارش و عدم تغذیه مناسب ذخایر آبی، کاهش تدریجی پوشش گیاهی و افزایش فقر مراتع است.

متاسفانه در شرایط کم آبی و کاهش بارش ها نه تنها پوشش گیاهی در عرصه های منابع طبیعی رو به کاهش می رود، بلکه به دلیل عدم اعمال برنامه های کاهش برداشت و ثابت ماندن میزان استفاده از منابع به خصوص آب و پوشش گیاهی مراتع و حتی افزایش مصرف به دلیل افزایش تقاضای ناشی از افزایش جمعیت، مهاجرت روستاییان و تغییر الگوی مصرف، فشار بر منابع طبیعی به شدت افزایش پیدا می کند این فشار چند برابر به منابع طبیعی که متاسفانه امروز در اغلب نقاط شاهد آن هستیم، موجب از دست رفتن سریع پوشش گیاهی زمین، بهم خوردگی خاک سطحی و تولید طوفان های گردوغبار در سطح شهرستان می شود.
 
 
☘️روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر