شروع بازار فروش و برداشت طالبی در شهر  نوش آباد

شروع بازار فروش و برداشت طالبی در شهر نوش آباد

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر