سهراب سپهری بر بام بازار کاشان

عکس کمتر دیده شده ای از سهراب سپهری بر بام بازار کاشان

در پشت سر این‌ نقاش و شاعر کاشانی؛ سقف گنبدی شکل کاروان سرای بخشی بخوبی مشهود است.

📸عکس از عباس حلواچی نشلجی

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر