سرکار خانم فهیمه مرشدی بیدگلی

فهیمه مرشدی بیدگلی

فهیمه مرشدی بیدگلی

 

خبرنگار خبرگزاری پرتو کویر در سال 1400

 

توضیحات: ..................

 

تحصیلات: فوق دیپلم

 

شغل: خبرنگار

 

آدرس صفحه مجازی: (اینستاگرام)

....