دکتر محسن صانعی

با امضای حکم شهردار آران و بیدگل توسط مرتضوی استاندار اصفهان ، دکتر محسن صانعی به طور رسمی شهردار آران وبیدگل شد.