سرباز آران و بیدگلی

نوستالوژی؛ دو سرباز آران و بیدگلی در سال های آغازین خدمت اجباری در دوران رضا شاه

 سمت راست :شادروان هادی ستاری بیدگلی

سمت چپ:شادروان ماشاالله مرشدی

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر