دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

خداحافظی با دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

دانشگاه پیام نور آران بیدگل با سابقه بیش از  ۳۰ سال در طرح پیاده‌سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول  آموزش عالی قرار گرفت.

این در حالیست که دانشگاهی که سابقاً از واحدهای زیر مجموعه  دانشگاه پیام نور آران بیدگل بود در طرح آمایش آموزش عالی قرار نداشته و مشمول آیین نامه حذف نشده است.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر