خانه تاریخی طباطبایی ها در آران و بیدگل

 

تصویر بردار: حسین شاهدی - 17 شهریور 1401