پدر سرداران شهید اربابی

حضور و رای دادن پدر سرداران شهید اربابی در حسینیه قاسم بن الحسن محله حاج عبدالصمد

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر