انتخابات آران و بیدگل

حضور مسئولین و اعضای شورای تامین شهرستان آران و بیدگل در شعبه های اخذ رای