حضور مردم آران و بیدگل در آران و بیدگل

حضور پرشور باشکوه و حماسی مردم آران و بیدگل در پای صندوق های رای

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر