حشره شناسی آئدس در کاشان

بازدید میدانی معاون بهداشت از برنامه چک حشره شناسی آئدس

دکتر مهدی دلاوری در این بازدید ضمن اشاره به اهمیت پشه آئدس در انتقال بیماری های واگیر به انسان، بر لزوم اجرای فوری تدابیر پیشگیرانه در این خصوص و همچنین بر ضرورت اجرای کامل و منظم برنامه چک حشره شناسی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: "به منظور کنترل بیماری های تب دانگ، چیکون گونیا، زیکا، مالاریا و سالک، هرساله برنامه چک حشره شناسی از نظر بررسی تخم، لارو و پشه بالغ آئدس، آنوفل و پشه خاکی در مناطق پرخطر شهرستان های کاشان و آران و بیدگل انجام می شود."

دکتر دلاوری افزود: "در سال 1402 در مجموع 67 منطقه مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 1051 مورد لارو و 7 مورد پشه بالغ کشف و مورد مطالعه قرار گرفت.

وی گفت : در سال جاری نیز تاکنون 27 منطقه بررسی شده و 485 مورد لارو و 2 مورد پشه بالغ مشاهده شده است که خوشبختانه در هیچ یک از این بررسی ها، پشه های آنوفل یا آئدس یافت نشدند."

لازم به ذکر است که پس از نمونه برداری از مناطق مورد نظر، تشخیص نوع لارو در آزمایشگاه حشره شناسی مرکز بهداشت انجام می شود.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر