خانه هلال روستای کاغذی شهرستان آران و بیدگل

ذبح ۱۵راس گوسفند به مناسبت عید سعید قربان ۱۴۰۳ جهت توزیع میان نیازمندان
و بسته بندی ؛ توزیع گوشت گرم توسط خانه هلال روستای کاغذی شهرستان آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر