آسمان شب کویر مرنجاب

 تصویر بی نظیر آسمان شب کویر مرنجاب و وضوح ستاره ها در ۵۰ کیلومتری آران و بیدگل در این شب های خرداد ماه

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر