بیمارستان امام حسن مجتبی آران و بیدگل

بیمارستان امام حسن مجتبی آران و بیدگل

اجرای محوطه سازی و عملیات آسفالت در بیمارستان امام حسن مجتبی

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر