بافت قدیمی محله حاج عبدالصمد شهرستان آران وبیدگل

 

تصویر بردار: حسین شاهدی - 4 شهریور 1401