ناهید کریمشاهی بیدگلی

اهدای اعضای جوان آران و بیدگلی زندگی بخش شد

در اقدامی خداپسندانه اهدای اعضای زنده یاد خانم ناهید کریمشاهی بیدگلی، جوان آران وبیدگلی در بیمارستان هفت تیر تهران که دچار مرگ مغزی شده بود، روز گذشته زندگی بخش تعدادی از بیماران شد.

 دکتر اکبر قندانی

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر