امام زاده علی اکبر شهرستان آران و بیدگل

 

تصویر بردار: حسین شاهدی - 04 مهر 1402