شهرک سلیمان صباحی بیدگلی

اطلاعیه هیئت امنا شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی در خصوص میزان برق مصرفی شرکت ها:

 کارفرمایان محترم;
مصرف لحظه ای برق شرکتها در سامانه اداره برق شهرستان قابل رویت و ثبت میباشد. لیست مصرف برق شرکت ها قبل از قطع برق (ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۹ خرداد) استخراج شده و به فرمانداری و هیئت امنا ارسال شده است.

با توجه به لیست  و تحقیق انجام شده بیشتر شرکت‌های متخلف دارا ی ژنراتور میباشند و تا لحظه آخر مصرف بار را کاهش نمیدهند و باعث میشوند شرکتهای بدون ژنراتور در خاموشی کامل باشند .

بنابراین شرکت‌های دارای ژنراتور ساعت ۶/۵ اقدام به جایگزینی ژنراتور با برق شهر نمایند.

در واقع شرکتهایی که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند نه تنها باعث تعطیلی قسمت اداری دیگر صنایع همکار میشوند بلکه به علت نبود برق در شب باعث به خطر افتادن امنیت شهرک میشوند.

  شرکتهایی که الگوی مصرف را رعایت نکرده اند  سه روز قطعی برق جریمه شده اند که به تدریج و به صورت دستی برقشان قطع خواهد شد.

قطعی برق شرکتهای متخلف خواست عمومی صاحبان صنایع میباشد.

لذا از همه شرکتها درخواست میشود برای شنبه ۲۶ خرداد ساعت ۶/۳۰ با خاموش کردن دستگاهها ، بار مصرفی خود را به کمتر از ده درصد ۱۰٪ کاهش دهند .

هیئت امنا تمامی تلاش خود را برای کاهش برق شرکتها به کمتر از ده درصد ۱۰٪  انجام میدهد تا برای قسمت های اداری در روز و روشنایی بلوار ها در شب برق باشد واین فقط با همکاری صاحبان محترم صنایع میسر خواهد شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر